MENY

Begäran om planbesked.

Planbesked

Har du mark som bör planläggas? Då ska du begära planbesked!  Detta innebär att kommunen tar ställning till om de är beredda att inleda ett planläggningsarbete eller inte. Underlaget ska vara övergripande och visa en ungefärlig omfattning. 

Du kanske har ansökt om förhandsbesked eller bygglov som kommunen har avslagit med motiveringen att området bör planläggas.  Innan planbesked begärs ska det klargöras att det också behövs. Vissa mindre omfattande byggåtgärder kan prövas i förhandsbesked.

Planbesked

Har du mark som ska planläggas? Genom ett planbesked kan den som har för avsikt att genomföra ett byggprojekt få ett snabbt och tydligt besked om kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. Underlaget ska vara övergripande och visa en ungefärlig omfattning. 

Du kanske har ansökt om förhandsbesked eller bygglov som kommunen har avslagit med motiveringen att området bör planläggas. 

Jag börjar med att titta på vilka förutsättningar platsen har och vad det finns för förutsättningar att förhålla sig till. Därefter skissas ett förslag fram.

Såhär går det till.

Först ska vi konstatera att området behöver planläggas. En bedömning görs av dina byggplaner och platsens förutsättningar.

Jag utreder vilka värden som finns på platsen och hur byggnader bör placeras och vilken ungefärlig exploateringsgrad platsen kan tåla.
Ett platsbesök är bra, men ibland kan det räcka med kartunderlag och foton.

En skiss görs och ett underlag som ska ligga till grund för begäran om planbesked. Hur detaljerad denna skiss bör vara beror på vad man vill göra. Generellt ska underlaget inte vara för detaljerat då kommunen endast fattar beslut om att inleda en planprocess.

Vi stämmer av underlaget. Eventuellt görs revideringar innan jag hjälper er att skicka in ansökan till kommunen.